Các hệ đào tạo

19 tháng 12, 2012
Các hệ đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay Đào tạo theo chương trình tín chỉ. Riêng tại cơ sở 2 vẫn tiến hành đao tạo theo niên chế, thời gian một khóa học là 4 (hoặc 5) năm. Quy trình đào tạo chia thành 2 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương khoảng 90 đơn vị học trình; Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khoảng 120 dơn vị học trình. Đối với khối kiến thức giáo dục chuyên ngành chia làm 2 nhóm học: Học bắt buộc và học tự chọn. Cuối khóa, sinh viên sẽ học các môn tự chọn chuyên môn hóa và làm luận văn tốt nghiệp.​

Đào tạo trung học chuyên nghiệp

Trường đại học Lâm nghiệp chủ yếu đào tạo trình độ trung cấp tại cơ sở 2 của trường ở Đồng Nai, thời gian đào tạo 2 năm với các chuyên ngành:

 • Lâm sinh
 • Kiểm lâm (trình độ trung cấp của ngành quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng)
 • Khuyến nông lâm
 • Trồng trọt và bảo vệ thực vật
 • Hạch toán kế toán.

Đào tạo đại học tại chức

Thời gian đào tạo: 5 năm. Gồm các chuyên ngành:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế lâm nghiệp
 • Kế toán
 • Lâm học
 • Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
 • Chế biến lâm sản

Đào tạo chuyên tu đại học

Thời gian đào tạo: 3 năm. Gồm các chuyên ngành:

 • Lâm học.
 • Quản lý tài nguyên rừng và môi trường.
 • Quản trị kinh doanh.

Đào tạo liên thông

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học bằng chính quy tại cả 2 cơ sở của trường, thời gian đào tạo 1,5 năm với các chuyên ngành:

 • Lâm sinh.
 • Điều tra quy hoạch rừng.
 • Quản trị kinh doanh.

Đào tạo đại học cử tuyển

Chương trình đào tạo đại học dành cho con em các dân tộc ít người và vùng sâu vùng xa. Thời gian đào tạo: 5 năm. Gồm các chuyên ngành:

 • Quản trị kinh doanh.
 • Lâm học.
 • Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

Đào tạo đại học chính quy

Đào tạo theo chương trình tín chỉ. Riêng tại cơ sở 2 vẫn tiến hành đao tạo theo niên chế, thời gian một khóa học là 4 (hoặc 5) năm. Quy trình đào tạo chia thành 2 khối kiến thức: Khối kiến thức giáo dục đại cương khoảng 90 đơn vị học trình; Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khoảng 120 dơn vị học trình. Đối với khối kiến thức giáo dục chuyên ngành chia làm 2 nhóm học: Học bắt buộc và học tự chọn. Cuối khóa, sinh viên sẽ học các môn tự chọn chuyên môn hóa và làm luận văn tốt nghiệp.​


Chia sẻ